Auteurs versie februari 2006

V. Aalders-Deenstra, J.Beerthuizen, P.J.D. Bolmers, J.M. den Boon, R. Braakman, P.S.J.R. Crobach, C.A. Eggink, A.J.M. Geerards, A.D. Kraaijenga, M. A.H. Luger, G.P.M. Luyten, M. Odenthal, A. Rijneveld, J. van Rooij, A.P.J. Rouwen,

C.J.G. van Tilburg, P. Tutein Nolthenius, N.H. Trap, C. Verdoorn.

Aanvullingen herziene versie juli 2009 door:

M. Bartels, J. Beerthuizen, M. Copper, M. Landesz, R. Lapid, H. van Nouhuijs, R. Nuyts, O. Wolter, J. van Rooy, N. Trap

Aanvullingen herziene versie juni 2013 door:

  1. J.Beerthuizen, C. Eggink, R. Lapid, M. Luger, H. Van Nouhuijs, R. vd Pol,

  2. K.J. Rademakers, N. Trap

Intentie verklaring (Disclaimer)

Deze consensus refractiechirurgie is geen gouden standaard voor het medisch handelen. De standaard van medisch handelen wordt bepaald op basis van alle klinische data die beschikbaar zijn voor elke individuele patiënt en kan veranderen naar mate onze wetenschappelijke kennis op dit gebied toeneemt. Het patroon van zorg kan daarom evolueren.

De inhoud van deze consensus is een richtlijn voor de klinisch praktijk, mede gebaseerd op de beschikbare kennis en literatuur op het moment van opstellen. Het volgen van deze consensus kan een succesvolle behandeling niet in alle gevallen verzekeren.

Elke clinicus is uiteindelijk verantwoordelijk voor de behandeling van zijn of haar patiënt. De behandelingsmethode is afhankelijk van de beschikbare klinische data, diagnostische middelen en beschikbare behandelings-mogelijkheden.

Deze consensus is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het NGRC. Het bestuur heeft al haar leden opgeroepen en gelegenheid gegeven om op-­‐‑ en aanmerkingen te maken op het concept herziene versie, zowel mondeling als schriftelijk. Op-­‐‑ en aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in deze consensus.

De totstandkoming van deze consensus kan derhalve als een team effort van het NGRC worden beschouwd

Werkgroep Refractiechirurgie

Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie

Op deze website behandelen wij de letterlijke tekst van de "Consensus Refractie-chirurgie" van het NGRC, het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie.

Het is hier en daar aangevuld met uitleg en illustraties van het OMC Amsterdam. Op deze manier proberen wij dit stuk meer inzichtelijk en transparant te maken voor leken op oogheelkundig gebied.

Let op: Betreft niet-medisch geïndiceerde cosmetische laserbehandelingen

Grootscheepse misleiding door Nederlandse

refractiechirurgen 

Reeds in 2005 waarschuwden wij voor de schadelijke gevolgen van de commerciële refractiechirurgie. Het OMCA publiceerde de websites OoglaserAdvies.info en LasikDisaster.nl om mensen tijdig te waarschuwen aangezien dit wordt nagelaten door de refractiechirurgische centra. Zie het programma RADAR. Er is contact geweest met het bestuur van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de voorzitter van het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC).

Met als resultaat dat na tien jaar de patiëntenvoorlichting nog steeds beneden ieder peil is.

TROS Radar 2006

TROS Radar 2011

Versteeg 2013

Objectieve informatie kan alleen worden gegeven door oogartsen die geen enkel financieel belang hebben bij de refractiechirurgie. Dat is logisch.

De oogartsen die het bestuur van het NGRC vormen hebben zelf wel degelijk financieel belang bij  de refractiechirurgie. Dus er is zelfs geen schijn van objectieve informatievoorziening.

Kan de tabaksindustrie objectieve informatie geven over roken?

Kan de bioindustrie objectieve informatie over megastallen en dierenwelzijn?

Kan het NGRC objectieve informatie geven over refractiechirurgie?

Voor elk van hen is het antwoord: Nee, natuurlijk niet. Als ze dat wel zouden doen schieten ze in eigen voet, of een voetbal in eigen doel.

Uit FAQ van het NGRC:

Vraag: “Wat zijn bijeffecten die ik kan verwachten?” 

Antwoord NGRC: “Bijverschijnselen als droge ogen, halo’s, en contrastverlies zijn ongebruikelijk.”  Een objectief antwoord?

Nee, niet bepaald. Het is door commercie ingegeven nonsens, onzin, quatsch.

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC) kan onmogelijk objectieve informatie over de voor- en nadelen van refractiechirurgie geven.

NGRC

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie. 

De termijn voor het beantwoorden van de vragen is inmiddels verstreken. Minister Schippers heeft om uitstel gevraagd.

Vraag 1 Wat is uw reactie op de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat patiënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie?1

Vraag 2 Onderschrijft u de conclusie dat er een discrepantie is tussen klantinformatie van klinieken enerzijds en wetenschappelijke bevindingen en patiënten uitkomsten anderzijds? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3 Is het volgens u terecht dat klinieken Lasik-oogchirurgie verkopen als vrijwel onfeilbare, nauwkeurige techniek zodat er veel en snel klanten kunnen worden geworven? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4 Vindt u het wenselijk dat cliënten onvoldoende worden gewezen op complicaties, variërend van frequent voorkomende problemen als droge ogen en slecht nachtzicht tot minder optredende maar zeer ernstige complicaties als ectasie en neuropathische pijn?

Vraag 5 Wat is uw reactie op het feit dat gesteld wordt dat eventuele complicaties te verhelpen zijn terwijl dat zeker voor de meeste complicaties zeker niet het geval is? Is het moedwillig foutief informeren van (mogelijke) cliënten aanleiding voor u om in te grijpen?2

Vraag 6 Klopt het dat de voorlichting met betrekking tot complicaties niet meer is dan een klein lijstje zonder vermelding van frequentie en ernst van risico’s? Voldoet dit lijstje aan en de wet- en regelgeving? 

Vraag 7 Wat vindt u ervan dat klanten dit lijstje bovendien pas onder ogen krijgen nadat de afspraak voor de behandeling al is ingepland waardoor er doelbewust een drempel wordt opgeworpen zodat cliënten niet terugkrabbelen en wordt voorkomen dat de risico’s met een behandelend arts worden besproken en bijvoorbeeld de frekwentie en impact van mogelijke complicaties zoals slecht nachtzicht, droge ogen, lichtovergevoeligheid en verminderde kwaliteit van leven?

Vraag 8 Vindt u dergelijke agressieve verkooptechnieken gepast voor de verlening van electieve niet noodzakelijke chirurgie? Handelen dergelijk kritieken volgens u in strijd met wet- en regelgeving of de normen en waarden van zorgverleners?

Vraag 9 Erkent u dat dergelijke klinieken misbruik maken van het vertrouwen wat mensen hebben in medici in het algemeen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 10 Is de uitzending voor u aanleiding voor een grondige herevaluatie van de Lasik-oogchirurgie, over de voorlichting aan klanten vooraf en de controles achteraf? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 11 Klopt het dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al eerder is geïnformeerd maar niet ingrijpt en het aan de industrie zelf overlaat? Is de uitzending van Zembla voor u aanleiding om de IGZ alsnog in te laten grijpen?

Vraag 12 Hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen niet langer zonder zich bewust te zijn van de mogelijke complicaties, toch Lasik-oogchirurgie ondergaan?

Vraag 13 Wat gaat u ondernemen tegen klinieken waarbij cliënten onvoldoende of subjectieve informatie krijgen over mogelijke complicaties? Of deze informatie op het verkeerde moment verstrekken, bijvoorbeeld wanneer een afspraak al is ingepland?

Vraag 14 Is er volgens u spraken van acuut gevaar voor de volksgezondheid en derhalve voldoende aanleiding de betreffende klinieken per direct te laten sluiten door de IGZ? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15 Wat zegt u tegen een cliënt die de uitzending van Zembla heeft gezien en morgen onder het mes moet voor Lasik-oogchirurgie?

Vraag 16 Wat vindt u van het gegeven dat oogspecialisten die opgeleid zijn met behulp van grote sommen publiek geld gebruik maken van de autoriteit en faciliteiten van ziekenhuizen die eveneens met publieke middelen worden gefinancierd om commercieel de boer op te gaan en veel te verdienen aan Lasik-oogchirurgie via een private kliniek? Is dit niet onwenselijk en dient dit niet te worden tegengegaan? Zo neen, waarom niet?

1 Zembla. 21 december 2016. Met droge ogen.

2 http://www.ooglaseradvies.org/veel-gestelde-vragen/ 

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie

Vrije artsenkeuze

Informatie geneesmiddelen

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcohol

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

ANGIO OCT tomography

FAG angiografie

FDT perimetrie

GDX nervefiber analyser

GVO statische perimetrie

MAIA microperimetrie

SIRIUS cornea topografie

USG ultrasonografie

VEP onderzoek

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch

Laser oogziekten

2RT nanosecond laser

SLT trabeculoplastiek

YAG laser algemeen

YAG laser floaters

PDT behandeling

Laser cosmetisch

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis

Blepharospasme

Cataract - Staar

Chalazion

Conjunctivitis

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - Uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium - Pinguecula

Refractie - Brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien - Strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves