Het Oogziekenhuis OMC Amsterdam (OMCA) heeft als gevolg van de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 een coulanceregeling ingevoerd om haar patiënten in de kosten tegemoet te komen. Het komt door de nieuwe wet helaas voor dat patiënten niet de gehele nota van hun zorgverzekeraar vergoed krijgen.

Sinds de invoering van de Zorgwet is het de uitdrukkelijke bedoeling van de overheid dat patiënten zich meer en meer bewust worden van de kosten van hun zorggebruik.

Het gevolg daarvan is dat patiënten tegenwoordig overzichten van ziekenhuisrekeningen ontvangen enkel om de patiënt duidelijk te maken wat hij/zij aan zorg genoten heeft.

Zorgverzekeraars hebben met zorgverleners afspraken gemaakt over de wijze waarop zij zorg aan hun verzekerden leveren. Dit noemt men „selectieve en doelmatige zorginkoop”. Hierbij wordt vaak gekeken naar volume en minder naar kwaliteit.

Zorgverzekeringswet 2006

Onvolledige vergoeding

Er bestaan twee redenen waarom een zorgverzekering géén of een onvolledige vergoeding aan haar verzekerde uitkeert.

Het eigen risico is nog niet volledig gebruikt

Er wordt slechts een deel van de nota vergoed aan de patiënt

Beide redenen gelden voor zowel natura- als restitutiepolissen, en voor een aanspraak op de coulanceregeling maakt dit geen verschil.

Coulance 40% van het niet-vergoede deel tot maximaal € 75,-

Aan de hand van de specificatie die u heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar kunnen wij vaststellen welk deel van uw nota niet is vergoed. Van dat bedrag zullen wij dan 40% aan u retour storten

tot een maximum van € 75,-. Afronding op hele euro’s.

Aanvragen coulanceregeling - invullen formulier

  1. Op de coulanceregeling kan slechts aanspraak gemaakt worden binnen 3 maanden na factuurdatum. De betreffende nota dient volledig te zijn voldaan. Verzoeken die na het verstrijken van deze periode ingediend, worden niet in behandeling genomen. De datum van ontvangst van de mail of brief is bepalend.

  2. De coulanceregeling wordt niet toegepast op het eigen risico, anti-VEGF medicatie, cosmetische ooglidchirurgie, E-EYE behandeling, speciale implantlenzen  en voedingssupplementen.  Dit zijn kosten die direct aan u als patiënt doorbelast worden door het OMCA.

  3. De regeling is er een van coulance van het OMCA. Er kan op geen enkele wijze aanspraak gemaakt worden, het is en blijft een verzoek en dat verzoek wordt individueel beoordeeld door medewerkers van het OMCA. Een gemotiveerde afwijzing kan tevens een antwoord op het verzoek zijn. 

  4. Deze regeling vervangt alle voorgaande regelingen en mondelinge uitingen door onze medewerkers aangaande de coulanceregeling en gaat in op 1 maart 2024.

Voorbeelden

Het OMCA heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars om haar onafhankelijkheid te waarborgen. Bij uw eerste contact met ons is u meegedeeld dat het OMCA geen beperkende overeenkomsten heeft met zorgverzekeraars.

De gang van zaken voor een vergoeding van uw zorgkosten is als volgt.

Na een bezoek aan het OMCA ontvangt u een nota op uw huisadres. Deze betaalt u aan het OMCA en vervolgens dient u de nota ter vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar behandelt uw verzoek en stuurt u op een gegeven moment een specificatie. Hierop staat vermeld wat het bedrag is dat u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Ook staat hierop het zogenaamde “niet-vergoede deel” of “eigen bijdrage”.

Onvolledige vergoeding

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van verschillende verzekeraars geplaatst zodat u kunt controleren of op uw specificatie ook dergelijke gegevens staan.

Zodra wij de specificatie van u ontvangen hebben kunnen wij de retourstorting gaan verwerken. Het retourbedrag wordt dan op uw rekening bijgeschreven. Wij proberen binnen 6 weken alle binnenkomende verzoeken te hebben verwerkt.

De coulanceregeling wordt niet toegepast op het eigen risico, anti-VEGF medicatie, cosmetische ooglidchirurgie, E-EYE behandeling, speciale implantlenzen  en voedingssupplementen.  Dit zijn kosten die direct aan u als patiënt doorbelast worden door het OMCA.

De regeling is er een van coulance van het OMCA.

Er kan op geen enkele wijze aanspraak op gemaakt worden, het is en blijft een verzoek en dat verzoek wordt individueel beoordeeld door medewerkers van het OMC Amsterdam. Een gemotiveerde afwijzing kan tevens een antwoord op het verzoek zijn.  Mochten hierover klachten zijn dan vernemen wij dat graag van u.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

  1. U kunt een aanvraag voor toepassing van coulance indienen bij het OMCA, via een mail naar vragen@omc.amsterdam, met als onderwerp „COULANCEREGELING” of indien noodzakelijk per post.

  2. Het coulanceformulier dient volledig ingevuld meegestuurd te worden. U kunt het hiernaast downloaden.

  3. Een verzoek kan slechts in behandeling genomen worden indien er een kopie/scan van de originele specificatie van de zorgverzekeraar is bijgevoegd en een kopie van de nota waarvoor toepassing van de coulanceregeling wordt verzocht. Daarnaast dienen wij te beschikken over uw IBAN nummer.