De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Privacy Statement

Algemeen

Oogziekenhuis OMC Amsterdam beschikt over een geautomatiseerd cliëntengegevensbestand. Het gebruik van cliëntengegevens is aan de in de Wet aangegeven regels gebonden. Het Recht op Inzage en het Recht op Afschrift is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn uw rechten en plichten als cliënt vastgelegd.

Wat betekent dat voor u?

U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over uw ziekte en de behandeling hiervan. Of recht op inzage van uw behandelgegevens. Als cliënt heeft u ook enkele plichten, plichten die een optimale behandeling mogelijk maken.

Uw rechten

De hulpverlener moet u informeren over

 1. uw ziekte of aandoening;

 2. de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;

 3. andere de gevolgen of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;

 4. de medicijnen en eventuele bijwerkingen

U hebt recht op inzage in uw behandelgegevens (medisch en verpleegkundig dossier), recht op aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier als hiertoe aanleiding bestaat.

Uw plichten

 1. U dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat die een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven;

 2. U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften;

 3. U dient respect en begrip te tonen voor uw behandelaar(s) en uw mede cliënten

Gegevens

Oogziekenhuis OMC Amsterdam levert op wettelijke basis gegevens aan een aantal registrerende instanties:

 1. Verzekeraars: Gegevens op de nota. Deze gegevens staan enkel op de aan u uitgereikte nota.

 2. IGZ: gevraagde gegevens vanuit de inspectie;

 3. NZA: wettelijke uitvraag van gegevens.

Verstrekken van informatie over uw gegevens

Alleen medewerkers van Oogziekenhuis OMC Amsterdam die beroepshalve daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw gegevens. Wanneer personen of instanties buiten het ziekenhuis over uw gegevens willen beschikken, kan dat alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Ook wanneer een behandelaar in Oogziekenhuis OMC Amsterdam gegevens uit een ander ziekenhuis wil opvragen, heeft hij uw toestemming nodig. Voordat informatie over cliënten aan derden wordt verstrekt, moet de cliënt (> 12 jaar) expliciet toestemming geven. Dit kan met het formulier machtiging informatie aan derden, dat verkrijgbaar is bij de balie.

Voor het verstrekken van onderstaande informatie geldt de volgende procedure voor de medewerkers van Oogziekenhuis OMC Amsterdam:

 1. Bij OK-behandeling: alleen aan contactpersoon die is opgegeven door cliënt

 2. Medische gegevens: Uitsluitend verstrekt door behandelend arts, dan wel door behandelaar geautoriseerde verpleegkundige.

 3. Telefonische informatie: In principe geen telefonische inlichtingen, tenzij dit voor acute medische zorg noodzakelijk is.

 4. Uitzonderingen dienen tot het uiterste te worden beperkt. Altijd dient men te verifiëren wie opbelt; bij twijfel zo mogelijk door het nummer te controleren en terug te bellen. Tevens wordt diegene die opbelt, indien mogelijk, verwezen naar de contactpersoon.

 5. Informeren van pers: Geschiedt uitsluitend door of in opdracht van het bestuur.

 6. Inzage in het dossier: Wordt alleen gegeven na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt (zie formulier: machtiging informatie aan derden) en, indien mogelijk, in het bijzijn van de cliënt.

Bewaartermijn medische gegevens

Volgens de WPB geldt een bewaartermijn van 15 jaar voor medische gegevens. Alleen in die gevallen van erfelijke ziekten, radioactieve straling en op expliciete aanvraag van uw behandelend arts wordt hiervoor een uitzondering gemaakt.

Hebt u vragen hierover of overweegt u bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u zich wenden tot de medisch directeur van de kliniek.

COOKIE BELEID

Definities

 1. 1.Cookie beleid: dit cookie beleid;

 2. 2.Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 3. 3.Website: www.omca.nl   en www.oogziekenhuis.me    

 4. 4.Verwerkingsverantwoordelijke: St Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam Bestuursvoorzitter.

 5. 5.Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

1. Algemeen

Dit cookiebeleid is van toepassing op de websites: www.omca.nl   en www.oogziekenhuis.me. Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke: Bestuursvoorzitter St. Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam, De Lairessestraat 59, 1071 NT Amsterdam +31 20 679 71 55.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door Verwerkingsverantwoordelijke.

Datum: 1 mei 2018

2. Cookies en doeleinden

2.1 Door het gebruik van cookies vergaart Verwerkingsverantwoordelijke informatie over het gebruik van de Website. De informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer van Gebruiker. De informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer worden teruggestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.

2.2  Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

a) Google Analytics              

Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. Verwerkingsverantwoordelijke maakt

vervolgens gebruik van de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop

bezoekers de Website gebruiken. Google kan de informatie delen met derden en kan hiertoe ook wettelijk worden verplicht. Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen toestemming gegeven aan Google om de informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Verwerkingsverantwoordelijke heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

b) Functionele cookies        
Informatie over de herkenning van Gebruiker op de Website. De voorkeuren van Gebruiker worden opgeslagen. Het gebruik van functionele cookies is strikt noodzakelijk voor de dienstverlening van Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruiker kan de functionele cookies verwijderen via de instellingen van zijn browser.

c) Sessie cookies 

Informatie over welke onderdelen van de Website Gebruiker heeft bezocht. De sessie cookies hebben bijvoorbeeld tot doel om terug te gaan naar een vorige pagina en andere technische redenen ter optimalisatie van de website. Deze cookies worden na het  afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd.

d) Social Media cookies      

Op de Website staan buttons met een link naar sociale websites van Verwerkingsverantwoordelijke. De websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren, waarover Verwerkingsverantwoordelijke geen invloed heeft. Verwerkingsverantwoordelijke vergaart geen informatie wanneer Gebruiker op een button klikt. Gebruiker dient het privacy- en of cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

3. Toestemming

De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van gerechtvaardigde belangen. De toestemming geschiedt door op de button “ik accepteer de cookies” te klikken. Gebruiker is niet verplicht om deze toestemming te geven. Indien de toestemming niet wordt gegeven, kan Gebruiker geen gebruik maken van de website.

4. Contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van dit cookiebeleid zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met OMC Amsterdam via omca@me.com