De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Waarom geen contract met zorgverzekeraars?

In 2018 hebben veel ziekenhuizen geen of nog maar enkele contracten met verzekeraars. Voor zorgverzekeraars is het administratief eenvoudiger om slechts met een klein aantal ziekenhuizen per regio een overeenkomst te hebben. Dit heet “selectieve contractering”.

Vaak contracteert men slechts de prijsvechters.

Soms betreft het hier deelcontracten, alleen voor bepaalde behandelingen. U zult steeds vaker met niet-gecontracteerde zorg te maken krijgen.

Los van dit alles werkt een contract remmend op praktijkvernieuwing en verbetering van diagnostische en therapeutische mogelijkheden.

De meeste verzekeraars eisen hoge kortingen op het kostentarief dat juist bedoeld is voor de vergoeding van praktijkkosten en praktijk- innovatie. Op deze manier maken verzekeraars het ziekenhuizen moeilijk zichzelf up-to-date te houden.

Vergoeding zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gecontracteerde zorg

Er zijn drie soorten basis zorgverzekeringen: budget, natura en restitutie.

Bij een restitutieverzekering mag je naar elk ziekenhuis en worden de kosten terugbetaald (vandaar de naam restitutie, ook al hoef je de ziekenhuisrekening niet eerst zelf voor te schieten).

Bij een budget en naturaverzekering is de zorg voor je geregeld doordat de verzekeraar afspraken heeft gemaakt (contracten heeft gesloten) met ziekenhuizen.

Je krijgt dus zorg in natura, maar je moet dan wel naar een ziekenhuis gaan uit het netwerk van je verzekeraar. Ga je voor een behandeling buiten het netwerk van je verzekeraar, waar dus geen contract mee is dan moet je een gedeelte van de rekening zelf betalen. De verzekeraar vergoedt dan maar een percentage.

De meeste naturapolissen hebben voor alle behandelingen bij alle ziekenhuizen een contract gesloten. Alleen bij een klein aantal naturapolissen zijn enkele behandelingen in bepaalde ziekenhuizen niet gecontracteerd. Ze hebben dus een zeer groot aangesloten netwerk en je kunt dus bijna altijd vrij je ziekenhuis kiezen.

Bij budgetverzekeringen ligt dit anders. Die hebben vaak bij een groot aantal ziekenhuizen geen contract en dus een klein netwerk. Je hebt dus een grotere kans dat je ziekenhuis buiten het netwerk valt en je een deel van de rekening zelf moet betalen.

Hoeveel krijg je nou vergoed bij die zogenaamde niet-gecontracteerde zorg? Meestal ligt dit percentage op 75 of 80 procent van het gemiddelde tarief. Bij sommige budgetpolissen kan dit echter ook 50 procent zijn. Dit percentage vind je terug in de polisvoorwaarden.

Verzekeraars doen dit omdat ze willen dat mensen naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan. Daarmee kunnen ze betere afspraken maken waardoor ze de kosten van de zorg laag proberen te houden.

Hinderpaal:geen belemmering voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

In de Zorgverzekeringswet staat dat iedereen recht heeft op een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. De hoogte van deze vergoeding mag de zorgverzekeraar zelf bepalen. De overheid heeft hier geen duidelijke criteria voor vastgesteld.

Hierbij mag echter de eigen bijdrage, die een klant moet betalen als hij toch zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, geen hinderpaal voor iemand vormen om naar die niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan.

Iedereen heeft in Nederland recht op vrije artsenkeuze. Bij een goedkopere (budget of natura) polis mag de verzekeraar dus wel een eigen bijdrage vragen als je naar een zorgaanbieder buiten zijn netwerk gaat. Dat is op zich logisch omdat je ook een lagere premie betaalt. Maar je moet die vergoeding wel kunnen betalen. De vraag is nu waar de grens ligt.

Hinderpaal in de praktijk

Vorig jaar is een zorgaanbieder een rechtszaak begonnen tegen CZ. CZ had namelijk in haar polisvoorwaarden staan dat CZ 50% vergoedt van de behandeling van de zorgaanbieder. De klant moest dus 50% van de behandeling zelf bij betalen.

De Hoge Raad heeft in dit individuele geval beoordeeld dat 50% een hinderpaal voor deze groep verzekerden vormt en dat CZ 75% van de behandeling moet vergoeden.Waarbij de klant dus uiteindelijk nog 25% moest bijbetalen.

Voor wie is dit belangrijk?

Het hinderpaalcriterium kan als volgt uitgelegd worden: een kleine operatie in het ziekenhuis kost een paar honderd euro. Ga je naar een gecontracteerd ziekenhuis, dan wordt alles vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis, dan moet je meestal zelf ongeveer 100 á 200 euro betalen, afhankelijk van het percentage dat de zorgverzekeraar vergoedt bij niet gecontracteerde zorgaanbieders.

Dit bedrag is voor de meeste mensen nog wel op te brengen. Een grotere operatie daarentegen kost soms wel 40 duizend euro. Omdat verzekeraars voor alle niet-gecontracteerde behandelingen een vast percentage vergoeden, moet je dan zelf zo’n 10 duizend euro betalen.

Deze duurdere behandelingen vormen voor veel mensen – zeker als ze een wat lager inkomen hebben - al heel snel een hinderpaal. Zij hebben waarschijnlijk recht op een hogere vergoeding dan de 75 of 80 procent die in de polisvoorwaarden staat.

Behandelingskosten: waar vind ik die?

Daarbij is het vaak moeilijk om te achterhalen wat een behandeling precies kost. Als je dat vooraf wilt weten, dan moet je op basis van de DBC codes die bij ziekenhuisbehandelingen horen op zoek gaan naar de precieze kosten. Als je die voor jouw behandeling gevonden hebt, dan is het de vraag of het door jou gekozen ziekenhuisbehandeling gecontracteerd is of niet.

Als de behandeling niet gecontracteerd is, dan moet je een percentage van de behandeling zelf betalen. Dit percentage is voor iedereen met dezelfde polis gelijk. Wat het percentage precies is kan je op op de site van de zorgverzekeraar vinden.

Het probleem is hierbij dat niemand voor jou kan bepalen of de kosten voor jou een hinderpaal zijn en je dus mogelijk recht hebt op een hogere vergoeding. Op dit moment kan alleen de rechter of de geschillencommissie dat. Om dus te weten of iets voor jou een hinderpaal is, moet je naar de geschillencommissie of een rechtszaak aanspannen.

 

Legitimatie en verwijsbrief

U kunt u legitimeren met een van de volgende (geldige) documenten:

Nederlands (of buitenlands) paspoort
Nederlandse identiteitskaart
Nederlands rijbewijs

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen legitimatiebewijs of met het paspoort van de ouders.

Als u een afspraak wilt maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Anders bestaat de mogelijkheid dat u de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed krijgt.

Vraag uw huisarts dus eerst om een schriftelijke of digitale verwijzing en neem deze mee tijdens uw bezoek.

Sinds 2012 worden zorginstellingen strenger gecontroleerd op de identificatie van patiënten. Daarom verzoeken we u, ook wanneer u al langer bij ons bekend bent, legitimatie mee te nemen en deze bij binnenkomst te tonen aan deassistente. Legitimeren gebeurt aan de hand van uw burgerservice-nummer (BSN) welke op uw identiteitspapieren staat.

Het OMCA is een restitutie-instelling

Wij werken met alle verzekeraars op restitutiebasis, dat wil zeggen zonder contract met zorgverzekeraars.

Dit betekent dat u een rekening van ons krijgt die vervolgens door uw verzekeraar geheel of gedeeltelijk aan u wordt vergoed.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en van uw polis.

Een Naturapolis geeft meestal een lage vergoeding. Het beste is om over te stappen naar een (echte) Restitutiepolis. Verder is voor vergoeding een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Bij onvolledige vergoeding werken wij met een “Coulanceregeling”.  Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering.

Deze geldt niet voor het eigen risico, de medicijnkosten van Lucentis en Eylea, cosmetische behandelingen, E-Eye behandeling en voedingssupplementen.

 

ONVZ: Voortaan mix van restitutie- en naturapolis

Daarnaast bemoeien zij zich meer en meer met de dagelijkse gang van zaken bij de behandeling van patienten.

Tenslotte zijn er nog de administratieve lasten die door de contracten ontstaan. Voor kleine ziekenhuizen zijn deze maar moeilijk op te brengen.