Tarieven 2019

Wat is DOT?

DOT is het verbeterde declaratiesysteem voor ziekenhuizen en ZBC’s, dat op 01-01-2012 van start is gegaan. Er zijn ruim 30.000 bestaande DBC’s vervangen door 4.400 verbeterde DBC- zorgproducten.

DOT staat voor DBC’s Op weg naar Transparantie. Met DOT wordt zowel het verbeterde DBC-systeem bedoeld als het proces van invoering.

Vanaf 2005 is in de Nederlandse zorg geleidelijk “marktwerking” ingevoerd.

Als onderdeel daarvan werd ook de huidige DBC-systematiek geïntroduceerd.

In de loop der jaren groeide de behoefte aan een uniformer declaratiesysteem. Binnen DOT hebben het ministerie van VWS, NZa, branche- organisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ICT-leveranciers en DBC Onderhoud aan verbetering van het systeem gewerkt. Deze ontwikkeling is noodzakelijk om te komen tot een stabieler, vollediger en transparanter declaratiesysteem.

Dat is van groot belang omdat in 2012 ook prestatiebekostiging voor ziekenhuizen werd ingevoerd. Zij krijgen nu niet langer jaarlijks een budget, maar worden door verzekeraars betaald voor de zorg die zij daadwerkelijk leveren. Verzekeraars en zorgaanbieders onderhandelen met elkaar over kwaliteit, prijs en volume van de zorg.

 

Wat zijn de voordelen van DOT?

De DBC-zorgproducten zijn een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorheen bestaande DBC’s.

De DBC-zorgproducten zijn medisch beter herkenbaar, omdat zij gebaseerd zijn op het internationale diagnosestelsel ICD10. Ook komt de zorgzwaarte beter tot uitdrukking in de DBC-zorgproducten.

Binnen DOT wordt de DBC niet meer vooraf gedefinieerd, maar achteraf bepaald door de Grouper, een landelijk werkende centrale computer.

Zorgaanbieders geven aan de Grouper via internet door welke zorg zij geleverd hebben (diagnose, zorgactiviteiten als scans en behandelingen).

De Grouper leidt hieruit af van welk DBC-zorgproduct sprake is, waarna de zorginstelling een declaratie kan opmaken.

De Hashcode wordt door Grouper gegenereerd en bevat alle informatie die de zorgverzekeraar nodig heeft. Deze code verschijnt onderaan de nota, onderstaand een voorbeeld:


Door de invoering van DOT neemt het aantal DBC- zorgproducten af waarover verzekeraars en zorgaanbieders moeten onderhandelen. Ook wordt de controle voor verzekeraars eenvoudiger omdat er minder DBC-zorgproducten zijn en omdat zij uniformer zijn en worden gecontroleerd door de Grouper.

Een stabiele en medisch herkenbare productstructuur is een essentiële voorwaarde voor de werking van prestatiebekostiging. Zo’n productstructuur maakt goede onderlinge vergelijkingen mogelijk tussen zorgaanbieders, een scherpe inkoop door zorgverzekeraars en gestructureerde controles door zorgverzekeraars.

 

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Als u een afspraak wilt maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Anders bestaat de mogelijkheid dat u de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed krijgt.

Vraag uw huisarts dus eerst om een schriftelijke of digitale verwijzing en neem deze mee tijdens uw bezoek.

Legitimatie en verwijsbrief

U kunt u legitimeren met een van de volgende documenten:

• een geldig Nederlands (of buitenlands) paspoort
• een geldige Nederlandse identiteitskaart
• een geldig Nederlands rijbewijs

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen legitimatiebewijs of met het paspoort van de ouders.

Sinds 2012 worden zorginstellingen strenger gecontroleerd op de identificatie van patiënten. Daarom verzoeken we u, ook wanneer u al langer bij ons bekend bent, legitimatie mee te nemen en deze bij binnenkomst te tonen aan deassistente. Legitimeren gebeurt aan de hand van uw burgerservice-nummer (BSN) welke op uw identiteitspapieren staat.

Het OMCA is een restitutie-instelling

Wij werken met alle verzekeraars op restitutiebasis, dat wil zeggen zonder contract. Dit betekent dat u een rekening van ons krijgt die vervolgens door uw verzekeraar geheel of gedeeltelijk aan u wordt vergoed.

De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Een Naturapolis geeft meestal een lage vergoeding. Verder is voor vergoeding een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Het beste is om over te stappen naar een Restitutiepolis.

Bij onvolledige vergoeding werken wij met een “Coulanceregeling”.  Deze geldt niet voor het eigen risico, de medicijnkosten van Lucentis en Eylea, cosmetische behandelingen en voedingssupplementen. Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering.

 

Deze tarieven zijn aan wijzigingen onderhevig indien de kosten verbonden aan het verlenen ervan wijzigen.

Rechter: vergoedingsbeleid zorgverzekeraars moet aangepast